Grundkursus i forflytningsteknik

Grundkursus i forflytningsteknik

Hvorfor grundkursus i forflytningsteknik?
Forflytningsviden
Forflytning har været på dagsordenen i ca. 20 år og efterhånden er forflytningssproget ved at være en del af arbejdskulturen. De flest siger f.eks. at forflytte frem for at løfte. Men i praksis, eksisterer der en blandingskultur mellem løft og forflytning. Det er vældig vanskeligt for ikke-fagpersoner at opdage, at der er forskel mellem det man siger, man gør og det man gør. Der er fortsat mange forflytningssituationer, hvor belastningen på hjælper er unødig stor og hvor værdi fuld stimulering går tabt fordi forflytningen ikke er afstemt efter borgerens ressourcer.

Der er en lang vej at gå endnu, inden målet, at der forflyttes kompetent og professionelt, er nået. Dels er forflytningsviden en kompleks størrelse at lære og dels er hjemme- og døgninstitutioner komplekse organisationer at implementere forflytningskundskab i. Forflytningsviden fordrer, at man både lærer at tænke i, føle for og udføre forflytninger

Tænker i, er den kognitive og rationalistiske forståelse af det naturlige bevægemønster og de fysiske love, parret med refleksion over, hvordan disse begreber kommer til udtryk i situationen.På det rationelle plan at forholde sig til sig selv, sin faglighed, borgeren og organisationen, sammen med en analyse af, hvordan alle dele i konteksten påvirker/ er en forudsætning for forflytningen.

Føle for, er de etiske og værdimæssige begrundelser for forflytninger. At forflytningen tager udgangspunkt i at nedbringe belastningen mest muligt for hjælper, samtidig med, at borgerens ressourcer bliver anvendt. Derved bliver forflytningen værdig og stimulerende for borgeren. Føle for, omfatter også forståelse af forflytningens kontekst, specielt i forhold til relationen mellem hjælper og borger og hjælpere i mellem.

Udføre omfatter både en teknisk kunnen, men også en sanselig kunnen og kropslig refleksion, der ofte ikke kan sprogliggøreres. En kropslig empati, der gør, at man kan overskue borgerens bevæge- strategi og tilpasse sin egen efter det.

Det nytter noget at forflytte.
Forskning på området viser, at når der anvendes forflytninger og ikke løft (altså at den der forflytter kan forflytte), så reduceres generne i bevægeapparatet, og der bliver færre forflytningsulykker. Forskning viser også, samarbejdet bliver bedre, man bliver mere afstemt efter hinanden i personalegruppen og man bliver mere kritisk og undersøgende i forhold til hjælpemidler og dermed bedre til at benytte dem efter hensigten. Tilmed er det at forflytte en del af professionel pleje. Forflytningsteknik tilgodeser borgerens autonomi, er stimulerende, identitetsopbyggende og forebygger funktionstab, tryksår og skader på skulderen.

Læring og undervisning
At have begreber for sine handlinger er en forudsætning for at begribe dem, at kunne give dem betydning og mening og en forudsætning for at kunne gå i dialog og reflektere over dem. Forflytningens grundbegreber lader sig vanskeligt lære i praksis, det kræver et ” erfaringsrum” hvor man kan øve og reflektere. Viden om, hvordan grundbegreberne kommer til udtryk i praksissituationen opstår i praksis. Derfor er forflytningsgrundkurset delt på to moduler, hvor første modul fokuserer på at danne forflytningsbegreberne og andet modul fokuserer på begrebernes anvendelse i praksis.

Implementering af forflytninger i praksis.
Det vil støtte implementeringsprocessen, at flere eller hele personalegruppen er sammen på kurset. Det letter anvendelsen af det lærte, når man er flere om at få ny viden på samme tid og forhåbentlig flere om at brænde for sagen. Det anbefales, om muligt, at stedets terapeuter deltager. At være en del af processen, uden at have det overordnede undervisningsansvar giver mulighed for at få et nuanceret indblik i deltagerne, deres forudsætninger og problemer. Ofte vil enkelte problemstillinger være gennemgående. Hvordan disse problemer bliver tacklet er ofte ret forskelligt. Terapeuterne får mulighed for at få et overblik over forskellige tanker og handlemåder og får mulighed for at, viderebringe gode løsninger og refleksioner. Ligeledes kan det være en fordel, at gruppeledere deltager, ikke fordi de skal forflytte i hverdagen, men fordi det bliver nemmere at udtale sig med myndighed og dermed støtte implementeringsprocessen, når man selv har indsigt i kundskaben at forflytte.

Kursusprogram

Kurset består af 2 + 1 dag

Målgruppen er pleje- og pædagogisk personale

Mål og indhold i kurset
Forflytninger læres ved at forflytte, så den største del af tiden bruges på at forflytte og sætte ord på erfaringer og begreber.

At kunne forflytte i hverdagen handler om:
 • at kende grundprincipperne for forflytning og genkende, hvordan de kommer til udtryk i situationen
 • at vide hvilke arbejdsstillinger, der er gode og hvilke, der belaster
 • at vide, hvilke situationer og funktioner hjælpemidlerne er tænkt til og hvordan de udnyttes optimalt
 • at reflektere over, hvordan forflytningen opleves for den, der modtager hjælpen.
 • at vide, hvad der påvirker forflytninger?


Indhold i 1. modul
Forflytningens grundbegreber, mening og betydning.
 • Træning og bevægelser i relation til det at forflytte. (OBS. Tag tøj på, du kan bevæge dig i)
 • De grundlæggende principper for forflytning, arbejdsstillinger, hjælpemidler og forflytningen ud fra borgerens perspektiv.


I perioden mellem 1. og 2. modul arbejdes der med:
At forflytte i hverdagen og reflektere over erfaringerne.
Til modul to skal man medbringe fortællinger om de forflytninger, man har været involveret i. Man skal minimum ”medbringe” 2 forflytninger f.eks.: Den mindste, største eller bedste forflytning fra hverdagen.

Indhold i 2. modul
Forflytningshistorier fra hverdagen.
Med fokus på grundprincipper, arbejdsstillinger, hjælpemidlernes anvendelse og oplevelsen, øve og vise den god forflytning, den svære forflytning, den sjove forflytning, forflytningen der gjorde indtryk. etc.

Hvad påvirker forflytningerne?
 • Hjælper
 • Borger
 • Kollegaer
 • Ledelse og organisation
 • Kommunikation
 • Relation
 • Pårørende
 • etc.


Hvordan vil jeg holde fast i det, jeg har lært?
Planlæg din første handling, når du kommer hjem.

Evaluering