Arbejdspladsvurdering (APV)

Arbejdspladsvurdering (APV)

Hvad er en arbejdspladsvurdering?
En Arbejdspladsvurdering (APV) er en proces, hvor arbejdsmiljøet kortlægges, eventuelle problemområder identificeres og undersøges nærmere, inder der laves handleplan for hvordan, arbejdspladsen vil arbejde med problemområderne. Der laves, løbende, en evaluering af handleplanen og om de ønskede resultater er nået. At arbejde med Arbejdspladsvurdering er at arbejde systematisk og forebyggende i forhold til arbejdsmiljøet.

APV’en skal indeholde:
  • En identifikation og kortlægning af virksomhedens arbejdsmiljøforhold
  • En beskrivelse og vurdering af virksomhedens arbejdsmiljøproblemer
  • En prioritering og opstilling af handlingsplan til løsning af virksomhedens arbejdsmiljøproblemer
  • Retningslinjer for opfølgning på handlingsplanen
APV’en skal være tilgængelig for alle medarbejdere,og skal kunne fremvises, hvis Arbejdstilsynet kommer på besøg.

Hvordan udarbejder man en APV?
APV er ikke en bestemt metode. Arbejdspladsen bestemmer selv, hvilken metode de vil anvende. Langt de fleste benytter et spørgeskema til den første kortlægning efterfulgt af forskellige undersøgelser og målinger, alt efter hvad er behov for. Det kan f.eks. være støjmålinger, screening af kontorarbejdspladsen af en ekstern arbejdsmiljørådgiver, dialogmøder eller en arbejdsklimamåling.

Arbejdspladsvurdering er et lovkrav
Alle virksomheder med ansatte har pligt til at udarbejde en skriftlig APV. Midlertidige arbejdspladser har også pligt til at udfærdige en APV. Eneste undtagelse er selvstændige erhvervsdrivende uden ansatte (fx selvstændige konsulenter eller håndværksmestre) og familievirksomheder, hvor der ikke arbejder andre end arbejdsgiveren samt dennes børn og ægtefælle.

APV’en skal udarbejdes i samarbejde mellem ledelse og ansatte. Hvis virksomheden har en sikkerhedsorganisationen, skal denne medvirke i hele processen. Har virksomheden ikke en sikkerhedsorganisation, skal de ansatte inddrages i udarbejdelsen af APV’en.

APV’en skal revideres mindst en gang hvert tredje år. Herudover skal den revideres, hvis der sker ændringer på virksomheden, som har betydning for arbejdsmiljøet - fx ændringer i arbejdsmetoder eller arbejdsprocesser.
GreteBergland.dk kan:
rådgive om og hjælpe med gennemførelse af hele APV-processen eller dele af den.:
  • Rådgive om arbejdstilsynets krav til arbejdspladsvurdering
  • Rådgive om egnede metoder til kortlægningen af -og nærmere undersøgelse af arbejdsmiljøproblemer
  • Udarbejde handleplan og styre processer til gennemførelse af handleplanen
  • Løsning af konkret arbejdsmiljøproblemer indenfor ergonomi, tunge løft, arbejdspladsens indretning, kompetenceudvikling i forhold til forflytninger, voldsforebyggelse og nænsom nødværge.
Hvis der afdækkes arbejdsmiljøfaktorer indenfor indeklimaområdet eller det er store psykosociale problemer på arbejdspladsen, har jeg et netværk af samarbejdspartnere, der ville kunne rådgive og vejlede.